Selskabsinformation

Kontaktoplysninger

 

 

DK Formuepleje A/S

Vesterå 1

DK-9000 Aalborg

CVR nr. 33 38 60 95

Telefon 77 34 12 00

Internet: www.dk-formuepleje.dk
E-mail: info@dk-formuepleje.dk

 

 

Bestyrelsen

Jens Jørgen Jensen
Mekkhala Jensen
Supattra Jensen

Direktionen

Direktør Jens Jørgen Jensen

Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgjorde pr. 31.12.2018 i alt kr. 9.411.600.

Aktiekapitalen er opdelt i 77.100 stk. A-aktier á nominelt 100 kr. og 17.016 stk. B-aktier á nomielt 100 kr., jfr. selskabets vedtægter § 4.

Regnskab

Selskabets regnskabsperiode løber fra 01. januar til 31. december.

Klik her for at downloade selskabets Årsrapport for 2018

 

Udbyttepolitik

Selskabets politik er, at der ikke foretages udlodninger af selskabets overskud som udbytte, idet hele årets overskud henlægges til egenkaptialen under reserver. Udbyttepolitikken er til enhver tid underlagt generalforsamlingens valg, og kan derfor ændres, når generalforsamlingen finder det hensigtsmæssigt.

Udbyttepolikken er en afsplejling af, at aktier i selskabet primært anbefales til pensionsopsparing og anden langsigtet opsparing, hvor formålet er, at aktierne skal stige i værdi over investeringsperidoen.

Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i noget koncernforhold, ligesom selskabet ikke har egne datterselskaber.

Selskabets vedtægter

Klik her for at læse selskabets vedtægter

Handel med aktier i selskabet

Selskabets aktier er ikke optaget til handel på nogen regulerede markeder eller alternative markedspladser. Handel med aktier i selskabet kræver derfor indtil videre, at sælger og køber selv finder hinanden uden om en markedsplads.

Selskabets ledelse har som målsætning, at når aktiekapitalen i DK Formuepleje A/S overstige 50 mio. kr., skal selskabet søge om optagelse på et reguleret marked, en alternativ markedsplads eller anden handelsfacilitet.

Kapitalforvalter

Selskabet har udpeget DEP Invest A/S som forvalter efter FAIF-reglerne.

Selskabets daglige administration og porteføljeforvaltning varetages således at DEP Invest A/S, som er registeret hos Finanstilsynet som Forvalter af Alternative Investeringsfonde, jfr. Lov nr. 598 af 12/06/2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 

Aktionærers registrering i Aktiebogen

Selskabets aktier skal være noteret på navn og aktionærerne skal være registreret i aktiebogen. Aktiebogen føres af selskabet selv.

Notering af overdragelse af aktier sker ved indsendelse af "Anmodning om registrering af overdragelse af aktier i DK Formuepleje A/S" til selskabet.

Blanketten rekvireres ved henvendelse til selskabet. På blankettens side 3 er der vejledning i udfyldning af blanketten og på side 4 - 5 er der eksempel på, hvorledes blanketten udfyldes.

Forholdet til formidlere og rådgivere

Ledelsen i DK Formuepleje A/S søger at udbrede kendskabet til investering i selskabet via kontakt til formue-, pensions- og økonomirådgivere, samt advokater og revisorer.

Selskabet stiller tillige prospektmateriale til rådighed for sådanne rådgivere, ligesom ledelsen tilbyder orienterende foredrag om selskabet til rådgivernes medarbejdere, hvor DK Formuepleje A/S præsenteres som en investeringsmulighed for kunder med investerings- og opsparingsbehov.

DK Formuepleje A/S tilbyder ikke provisioner eller anden honorering til rådgivere eller andre i forbindelse med den enkelte investors køb af aktier i selskabet.

Herudover vil selskabet kunne indgå aftale med reklamebureauer og lign. om udarbejdelse af kampagner og markedsføringsmateriale.
 

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

 

Telefon: 77 34 12 00

CVR nr. 3338 6095

 

www.dk-formuepleje.dk

info @ dk-formuepleje.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon (+45) 77 34 12 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.