Vision med fokus på ejendomme og afkast

Visionen for DK Formuepleje A/S er at skabe en investeringspulje, hvor såvel store som små investorer opnår et attraktivt afkast af Deres opsparing, samtidigt med at afkastet ikke spises op af unødvendige udgifter til administration.

Investeringsafkastet opnås via placering af formuen i værdipapirer og fordringer mv. Investeringerne vil være fokuseret på ejendomsmarkedet, idet ejendomsrelatede formueplaceringer anses for attraktive efter de seneste års prisfald på ejendomsmarkedet, og med det direkte afkast, som investeringsejendomme giver, anses risikoen samtidig for lav. Herudover vil der - alt efter markedsforventningerne - blive foretaget investeringer i obligations-, aktie- og valutamarkedet, når der vurderes at være attraktive investeringsmuligheder.

Investorer skal opnå et afkast af deres investering, som er blandt markedets bedste i sit segment. Selskabets realiserede afkast og gode kundeservice skal gøre det naturligt for eksisterende aktionærer at anbefale selskabet til andre investorer med ønske om opsparing i pensionsøjemed eller anden langsigtet opsparing.

Selskabet skal være uafhængigt af pengeinstitutter og andre formuerådgivere. Selskabet vil ikke betale formidlingsprovision til pengeinstitutter og finansielle formidlere for at anbefale selskabets aktier til kunder og klienter, idet sådanne provisioner reducerer det afkast, som selskabets investorer opnår. Selskabet vil i stedet tiltrække investorer gennem et bedre afkast, som gør det naturligt for selskabets eksisterende aktionærer at anbefale investeringsmåden til familie og venner.

Gennem fokusering på afkast og lave administrationsudgifter får selskabet de bedste forudsætninger for at levere attraktive resultater i årene fremover.

 

 

Strategien i DK Formuepleje A/S fastlægges ud fra hensynet til at sikre selskabet et attraktivt afkast af den investerede formue, samtidig med at der foretages en risikospredning, således at selskabet ikke er afhængigt af enkeltstående investeringer.

Selskabets investeringsportefølje placeres med fokus på ejendomssektoren og finansieringsaktiviteter gennem køb af aktier i såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede ejendomsselskaber, ejendomsfinansiering, køb af pantebreve og udlån. Herudover kan selskabsformuen placeres i obligations-, aktie- og valutamarkedet, samt i afledte finansielle instrumenter.

Sammensætningen af investeringspuljen fastlægges af bestyrelsen og direktionen på basis af forventningerne til udviklingen i de forskellige markedssegmenter.

 

 

Stiller du krav til afkastet af din opsparing?

Mange investeringer og opsparinger laves uden tilstrækkelig opmærksomhed på krav til afkastet af investeringerne eller opsparingen, fordi fokus i stedet er rettet på, hvor stor en formue, der investeres her og nu, eller hvor meget man sparer op hver måned eller år.

Vi har med tabellen og illustrationen nedenfor ønsket at skabe mere fokus på betydningen af det årlige afkast, hvis man vil sikre sig en fornuftig formue, den dag man skal bruge sine investerede eller opsparede penge.

Der er ikke taget hensyn til skat, idet beskatningen er individuel og afhænger af indkomsttype og de øvrige indkomstforhold hos den enkelte.

Tabellen og figuren nedenfor viser formueudviklingen for en kapital på kr. 80.000 ved forskellige årlige afkast på henholdsvis 3 % og 6 % samt 9 %. Det ses af figuren, at jo længere investeringsperioden er, desto større betydning har det årlige afkast for formuens størrelse

 

 

Direkte ejerskab uden omkostninger, når du køber aktier i DK formuepleje A/S

Når man køber aktier i DK Formuepleje A/S, kan man eje aktierne direkte, således at hverken forsikrings- eller pensionsselskaber, banker eller investeringsforeninger skal have have administrationsomkostninger eller depotgebyrer for at administere dine aktier i DK Formuepleje. Det har stor betydning for afkastet på lang sigt. Ved køb af aktier i DK Formuepleje registreres investors navn og adresseoplysninger i selskabets aktiebog.

Selskabet udsteder kvittering til aktionæren for indskrivningen i aktiebogen med angivelse af aktiebesiddelsen og registreringstidspunktet. Der er ingen løbende udgifter forbundet med at eje aktierne på denne måde.

En traditionel pensionsopsparing i et forsikringsselskab er ofte opbygget således, at forsikringsselskabet tager en procentdel af de årlige indbetalinger til administration, hvorefter den resterende del af årets indbetalinger tilskrives kundens konto. Herefter placeres opsparingen for eksempel i aktier i link-ordninger eller investeringsforeninger, hvor der tillige er årlige administrationsomkostninger på den investerede formue, som ofte er omkring 2 % årligt.

Nedenstående tabel viser forskellen i opsparingen med og uden betaling af 2% årligt i administrationsomkostninger.

Efter 35 år har de 2 % i omkostninger taget halvdelen af formuen !!! (se år 35 i tabel)

Derfor anbefaler vi direkte ejerskab uden omkostninger for langsigtet investering.

Ved investering i aktier, vil aktiernes handelskurs kunne afvige fra indre værdi pga. udsving i efterspørgsel og udbud. Der vil både kunne forkomme kurser over indre værdi og under indre værdi, og derfor anbefales det at sprede sine investeringer over flere forskellige aktier for at sikre en god risikospredning.

 

År Formue
primo
Afkast
9 %
Formue
ultimo før
adm.omk.
Adm.
omk.
2 %
Formue
ultimo
År Formue
primo
Afkast
9 %
Formue
ultimo før
adm.omk.
Adm.
omk
0 %
Formue
ultimo
1 80.000 7.200 87.200 1.744 85.456 1 80.000 7.200 87.200 0 87.200
2 85.456 7.691 93.147 1.863 91.284 2 87.200 7.848 95.048 0 95.048
3 91.284 8.216 99.500 1.990 97.510 3 95.048 8.554 103.602 0 103.602
4 97.510 8.776 106.286 2.126 104.160 4 103.602 9.324 112.927 0 112.927
5 104.160 9.374 113.534 2.271 111.264 5 112.927 10.163 123.090 0 123.090
6 111.264 10.014 121.277 2.426 118.852 6 123.090 11.078 134.168 0 134.168
7 118.852 10.697 129.548 2.591 126.957 7 134.168 12.075 146.243 0 146.243
8 126.957 11.426 138.384 2.768 135.616 8 146.243 13.162 159.405 0 159.405
9 135.616 12.205 147.821 2.956 144.865 9 159.405 14.346 173.751 0 173.751
10 144.865 13.038 157.903 3.158 154.745 10 173.751 15.638 189.389 0 189.389
11 154.745 13.927 168.672 3.373 165.298 11 189.389 17.045 206.434 0 206.434
12 165.298 14.877 180.175 3.604 176.572 12 206.434 18.579 225.013 0 225.013
13 176.572 15.891 192.463 3.849 188.614 13 225.013 20.251 245.264 0 245.264
14 188.614 16.975 205.589 4.112 201.477 14 245.264 22.074 267.338 0 267.338
15 201.477 18.133 219.610 4.392 215.218 15 267.338 24.060 291.399 0 291.399
16 215.218 19.370 234.588 4.692 229.896 16 291.399 26.226 317.624 0 317.624
17 229.896 20.691 250.586 5.012 245.575 17 317.624 28.586 346.211 0 346.211
18 245.575 22.102 267.676 5.354 262.323 18 346.211 31.159 377.370 0 377.370
19 262.323 23.609 285.932 5.719 280.213 19 377.370 33.963 411.333 0 411.333
20 280.213 25.219 305.433 6.109 299.324 20 411.333 37.020 448.353 0 448.353
25 389.719 35.075 424.794 8.496 416.298 25 632.887 56.960 689.846 0 689.846
30 542.019 48.782 590.801 11.816 578.985 30 973.775 87.640 1.061.414 0 1.061.414
35 753.837 67.845 821.682 16.434 805.249 35 1.498.273 134.845 1.633.117 0 1.633.117

 

 

DK Formuepleje A/S
Vesterå 1
9000 Aalborg

 

Telefon: 77 34 12 00

CVR nr. 3338 6095

 

www.dk-formuepleje.dk

info@dk-formuepleje.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring til os

Vil du hører mere om, hvorledes du bliver investor, så ring til os på telefon (+45) 77 34 12 00.

Vore telefoner er åbne alle hverdage.